top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 


Irene Länkinen -kotisivujen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 23.8.2022.


1. Rekisterinpitäjä

Power Heart and Soul

Tammiperä 8

40420 Jyskä


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Irene Länkinen
0401741991
irene.lankinen@gmail.com


3. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat


4. Henkilötietojen käsittely- ja rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- Asiakas suhteen hoitaminen
- Toiminnasta ja tapahtumista kertominen
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
- Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Yhteystiedot: Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Asiakastiedot: Tieto ostetuista tuotteista / palveluista.
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen irene.lankinen@gmail.com
Tarkastusoikeus:
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttuvat tiedot.
Vastustamisoikeus:
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn,
miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterin pitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa Kirjanpitolaissa
(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa
ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden
tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.
Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan julkistaa niiltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsitellyt tiedot
suojataan asianmukaisesti. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle irene.lankinen@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page